Turvallisuus ja Koronavirus

Lasten ja nuorten turvaamiseksi

Jyväskylän Sulkapalloseura teettää kaikkien seurassa toimivien valmentajien kanssa rikostaustaotteen
selvityksen lasten ja nuorten turvaamiseksi. Seuran valmentajina voivat toimia vain ne henkilöt, joilla ei ole rikostaustaotteessa merkittyjä tuomioita. Selvitykset tehdään aina uusille aloittaville valmentajille sekä seuran toiminnassa jatkaville vuosittain.

Lasten turvallisuus seuratoiminnassa

Turvallinen harrastusympäristö Jyväskylän Sulkapalloseurassa on yhteinen tavoite. Lapsille ja nuorillejärjestettävässä seuratoiminnassa tavoitteena on päihteetön, henkisesti ja fyysisesti väkivallaton ja turvallinen toimintaympäristö. Jyväskylän Sulkapalloseura toimii ennakoivasti lasten ja nuorten turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Avoin ja jatkuva, ketään syyttelemätön keskustelukulttuuri on paras suoja ehkäistä epätoivottuja tilanteita.

Rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen

Rikostaustaotteella tarkoitetaan rikosrekisteriotetta, joka on tarkoitettu esitettäväksi työnantajalle, viranomaiselle, oppilaitokselle tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle Suomessa, kun henkilö toimii tai ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa.

Työntekijän ja opiskelijan rikostaustaote annetaan vain henkilölle itselleen. Henkilö ei voi valtuuttaa esimerkiksi työnantajaa tilaamaan otetta. Vapaaehtoistoimintaa varten tarvittavan rikostaustaotteen tilaa vapaaehtoistoiminnan järjestäjä vapaaehtoisen suostumuksella.

Ote on tarkoitettu ainoastaan esitettäväksi suomalaisen työnantajan, lupaviranomaisen, oppilaitoksen tai
vapaaehtoistoiminnan järjestäjän nähtäväksi. Rikostaustaotteen vastaanottaja ei saa kerätä tai tallentaa rikostaustaotteesta ilmeneviä tietoja. Vastaanottaja voi tehdä asiakirjoihinsa ainoastaan merkinnän siitä, että ote on esitetty ja tässä yhteydessä kirjata muistiin otteen tunnistetiedot, joita ovat kyseisen henkilön nimi ja otteen päivämäärä.

Rikostaustan selvittämisen prosessi seurassa

 1. Seuran hallitus käsittelee lasten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaavat toimenpiteet seurassa. Hallitus on päättänyt, että seuran vastuuhenkilö rikostaustan selvittämisen prosessissa on seuran hallituksen puheenjohtaja. Tämän lisäksi hallitus määrittelee, miltä toimijaryhmiltä seurassa rikostaustan selvitys vaaditaan.
 2. Hallituksen puheenjohtaja pyytää hallituksen määrittelemältä toimijaryhmältä rikostaustaotteen tilaamista tarkastusta varten.
 3. Seura vastaa rikostaustaotteen selvittämisestä aiheutuvista viranomaiskuluista.
 4. Rikostaustaote käydään henkilökohtaisesti läpi selvityksen kohteen ja seuran hallituksen puheenjohtajan kanssa.
 5. Hallituksen puheenjohtaja kertoo hallitukselle, että henkilön rikosrekisteriote on nähty. Hallitus kirjaa pöytäkirjaansa, että kyseisen henkilön rikosrekisteriote on nähty. Pöytäkirjaan ei kirjata rikosrekisteriotteen sisältöä eikä otteesta oteta jäljennöstä. Seuraa koskee ehdoton vaitiolovelvollisuus rikostaustaotteiden sisältöihin ja henkilötietoihin liittyen.
 6. Mikäli rikostaustaotteessa näkyy rikostuomio, niin Jyväskylän Sulkapalloseura ei tee työ- tai toimeksiantosopimusta kyseisen henkilön kanssa. Mikäli rikostausta selviää jo voimassa olevan työ- tai toimeksiantosuhteen aikana, niin kyseinen sopimus tullaan päättämään voimassa olevien lakien mukaisesti niin pian kuin mahdollista.
 7. Edellä mainittuja toimintaperiaatteita sovelletaan, mikäli seuran toiminta edellyttää laajentamaan rikostaustaotteen käsittelyä lisäksi vapaaehtoisten, seuran toiminnassa mukana olevien, hallituksen määrittelemien henkilöiden piiriin.
Otteessa olevat tiedot

Työnantajan tai eräiden viranomaisten on vaadittava rikostaustaote nähtäväksi, jos työtehtävään pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu työskentelyä lasten kanssa. Rikostaustaotteeseen merkitään ainoastaan ne rikosrekisteriin sisältyvät tiedot, joilla on arvioitu olevan erityistä merkitystä, kun henkilö työskentelee lasten kanssa.

Otteeseen merkitään siten tiedot ratkaisusta, jolla henkilö on tuomittu seuraavista rikoksista:

1. Lapseen kohdistuvat rikokset

 • sukupuolisiveellisyyttä
 • loukkaavan kuvan levittäminentörkeä sukupuolisiveellisyyttä
 • loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminensukupuolisiveellisyyttä
 • loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitolapsen seksuaalinen
 • hyväksikäyttötörkeä lapsen seksuaalinen
 • hyväksikäyttötörkeä lapsenraiskausseksuaalipalvelujen ostaminen
 • nuoreltalapsen houkutteleminen
 • seksuaalisiin tarkoituksiin

2. Seksuaalirikokset

 • raiskaus
 • törkeä raiskaus
 • pakottaminen sukupuoliyhteyteen
 • pakottaminen seksuaaliseen tekoon
 • seksuaalinen hyväksikäyttö
 • seksuaalinen ahdistelu
 • seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö
 • paritus
 • törkeä paritus
 • sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen

3. Väkivaltarikokset

 • tappo
 • murha
 • surma
 • törkeä pahoinpitely
 • törkeä ryöstö

4. Vapauteen kohdistuvat rikokset

 • ihmiskauppa
 • törkeä ihmiskauppa

5. Huumausainerikokset

 • huumausainerikos
 • törkeä huumausainerikos
 • huumausaineen käyttörikos
 • huumausainerikoksen valmistelu
 • huumausainerikoksen edistäminen
 • törkeä huumausainerikoksen edistäminen

Otteeseen merkitään tiedot myös sakkorekisteriin merkityistä sakoista, jotka on tuomittu lapseen
kohdistuvista rikoksista tai seksuaalirikoksista sekä toisissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa tuomituista vastaavista rikoksista. Lisäksi otteelle merkitään tieto toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetusta kiellosta työskennellä tai muuten toimia alaikäisten parissa.

Jos henkilö ei ole syyllistynyt edellä tarkoitettuihin rikoksiin, rikostaustaote sisältää todistuksen tästä. Rikostaustaotteesta ei siten ilmene, jos rikosrekisterissä on tieto muusta kuin edellä luetelluista rikoksista.

Rikostaustaote ei saa
olla kuutta kuukautta vanhempi, kun se esitetään työnantajalle, oppilaitokselle tai viranomaiselle.

Lisätietoa: https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri/rikostaustaote.html

Tarkastukset suoritettu:

 • Kesäkuu 2022

Koronaviruksen riskit sulkapallotoiminnassa

Kaikkien tulee tiedostaa, että sulkapallotoimintaan osallistumiseen liittyy koronaviruksen aiheuttamia riskejä. Kukaan ei saa osallistua harjoituksiin, kilpailuihin ja muihin tapahtumiin sairaana tai edes lieväoireisena. Jos kuuluu tai huollettava kuuluu riskiryhmään, tulee pohtia huolellisesti toimintaan osallistumista.

Kaikkien tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia Suomen hallituksen ja THL:n asettamia suosituksia sekä määräyksiä. Lisäksi kaikkien tulee pitää erityisen hyvää huolta hygieniasta ja pestä kädet huolellisesti saippuavedellä ennen osallistumistaan sulkapallotapahtumaan.