TIETOSUOJASELOSTE

Jyväskylän Sulkapalloseura ry:n jäsenrekisteri soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) kaikessa henkilötietojen käsittelyssä.

Päivitetty 12.8.2020.

1. REKISTERINPITÄJÄ

NIMI
Jyväskylän Sulkapalloseura ry

OSOITE
Kalliokatu 16 A 5, 40630 Jyväskylä

MUUT YHTEYSTIEDOT
toimisto(at)jyss.fi, www.jyss.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

toimisto(at)jyss.fi

3. REKISTERIN NIMI

JySS jäsenrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Jäsenrekisterin tarkoituksena on ylläpitää yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimia henkilötietoja ja muita yhdistyksen toimintaa varten tarpeellisia tietoja seuran jäsenistä.

Jyväskylän Sulkapalloseura ry säilyttää vain toimintansaja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta hävitetään.

Jäsenyyden päättyessä kaikki tiedot kyseisestä jäsenestäpoistetaan viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Jäsenistä kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:
  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Syntymäaika
  • Postiosoite
  • Postinumero
  • Postitoimipaikka
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Lisäksi muut mahdolliset, itse antamat lisätiedot (kuten ilmoittautumiset eri valmennusryhmiin ja leireihin).

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään seuran toimesta suoraan jäseniltä ja jäsenten huoltajilta sekä seuran omasta toiminnasta. Ulkopuolisia tietolähteitä ei käytetä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman viranomaisen määräystä.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.

Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään.

Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jäsenellä ja hänen huoltajallaan on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista.

MyClub-jäsenpalvelusta näkee valtaosan jäsentiedoista, jotka jäsen voi tarkastaa itse kirjautumalla palveluun. Muilta osin tarkastus- ja/tai korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse jäsenrekisterin ylläpitäjälle.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiavarten.Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan jäsenrekisterin ylläpitäjälle.